Sakramenty

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją /KKK 1131/

CHRZEST

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów /KKK 1213/

Przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z:

odpisem aktu urodzenia dziecka,
pozwoleniem na chrzest poza swoją parafią, jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii,
świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 11.00. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:
przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

BIERZMOWANIE

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej /KKK 1285/

Przystępują do niego uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej i z klas Szkół Ponadpodstawowych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają.
Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci otrzymują katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez księdza Proboszcza.
Uczniowie, którzy taki egzamin zaliczą w szkole, która znajduje się poza terenem naszej parafii, po przedstawieniu zaświadczenia od katechety, będą zwolnieni z tegoż egzaminu w Parafii.

Kandydaci, przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania, potwierdzają odpowiednim dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Dokument taki składają wszystkie osoby, które były ochrzczone poza miejscem, w który przystąpią do bierzmowania. W terminie wyznaczonym przez księdza Proboszcza należy dostarczyć świadectwo chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.,
korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu,
branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania,
uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym (październik), Roratach (grudzień), Drodze Krzyżowej.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

EUCHARYSTIA – PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego /KKK 1324/

Pierwsza Spowiedź i Komunia św. dzieci odbywa się w klasie trzeciej Szkoły Podstawowej.
Termin podawany jest przez kapłana przygotowującego dzieci do przyjęcia sakramentu Eucharystii na spotkaniu organizacyjnym z rodzicami.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem parafii, a przynależą do naszej wspólnoty powinny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu w kancelarii parafialnej. W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci, których dzieci były ochrzczone w naszej parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00 oraz w Nabożeństwie Różańcowym (październik), Roratach (grudzień), Drodze Krzyżowej.

SAKRAMENT POJEDNANIA I POKUTY

Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą /KKK 1422/

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Z sakramentu spowiedzi św. można skorzystać przed każdą Mszą św., w I piątek miesiąca o godz. 7.30 i 16.00 oraz w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych.

Warunki dobrej spowiedzi:

rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej odprawionej spowiedzi,
żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga,
postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła,
szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem,
zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu /KKK 1499/

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

jeśli jest przewlekła choroba,
osobom starszym wiekiem,
przed operacją medyczną,
nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!
Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze.

KAPŁAŃSTWO

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej /KKK 1536/

Katolicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.

MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu /KKK 1601/

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej lub zakrystii odpowiednio wcześniej by zarezerwować dogodny termin ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na trzy miesiące przed ślubem podczas kolejnego spotkania w Kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • aktualne świadectwo chrztu (ważne jest tylko sześć miesięcy),
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na świadectwie chrztu),
  • świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej,
  • świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego + poradnictwo rodzinne,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”),
  • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

Na podstawie tych dokumentów spisywany jest protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa. Po tym spotkaniu w wyznaczonym terminie zostają wygłoszone tzw. zapowiedzi w Parafii narzeczonej i narzeczonego.

Ogłoszenia parafialne

09.06.2024

Dzisiaj X niedziela zwykła w roku liturgicznym. Trwa miesiąc czerwiec, w którym czcimy Najświętsze...

czytaj dalej

02.06.2024

1. Dzisiaj IX niedziela zwykła. Jest to pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 9.00 i...

czytaj dalej

26.05.2024

Dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się czas Komunii świętej wielkanocnej. Dzisiaj...

czytaj dalej